أمناء الجامعة

 

 

 

 

 

 

Mr. Maher Al-Khwisky
 
 
 
Secretary General of the University
 
 
 
Mrs. Shorouk Farouk
 
 
Assistant Secretary- General for Administrative Affairs
 
 
 
 
Mr. Mohamed Mustafa Al-Khouly
 
 
Assistant Secretary- General for Financial Affairs
Last update : 19/03/2024 12:11 AM
Reads count : 30515